Assamblea General Ordinària d’Arbequina i Secció de Crèdit SCCL

15 nov. 2022

Atenent a les facultats i funcions prescrites a la llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, el Consell rector d’aquesta entitat, en acord de 12 de Novembre de 2022, ha acordat per unanimitat convocar, 

l’Assemblea General ordinària el dia 29 de novembre de 2022. Primera convocatòria a les 19:30h i la segona a les 20:00h, al domicili social C/ Santiago Russinyol, s/n d’Arbeca.

Ordre del Dia

 1. Constitució de l’Assemblea General Ordinària i informació del seu desenvolupament.
 2. Nomenament de dos interventors d’acta.
 3. Informe i examen de la gestió social.
 4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals d’exercici tancat a 31 de maig de 2022, així com també la gestió del Consell Rector duta a terme durant l’exercici 2021-22.
 5. Aprovació si s’escau de l’aplicació de resultats.
 6. Fixar les línies bàsiques d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives. Aprovació si s’escau.
 7. Informe de l’execució del Pla Econòmic Financer de la Secció de Crèdit de l’exercici 2021-22.
 8. Aprovació, si s’escau, del Pla Econòmic Financer de la Secció de Crèdit, exercici 2022-23.
 9. Ratificació, si s’escau, de  l’acord del Consell Rector de la Cooperativa, en relació a les diferents subvencions sol·licitades i, si s’escau aprovació per part de l’Assemblea.
 10. Ratificació, si s’escau, de  l’acord del Consell Rector de la Cooperativa, en relació a la Llei de la Cadena Alimentaria.
 11. Renovació de càrrecs del consell rector
 12. Torn obert de paraules.                                                                      

.

Descarrega el certificat de delegació de Vot

Si no pots venir, pots delegar el vot en un altre soci de la teva confiança. Per això haurà de portar el certificat signat. Descarrega el certificat aquí

més receptes

Ja teniu disponible l'oli de nova campanya!